Skolernes modeller

9 skoler har udarbejdet en model for spredning og forankring. Modellerne kan nærlæses på www.iskolermidt/forankring). Her er to skoler gået sammen og lavet deres i fællesskab.

4 skoler er ikke blevet færdige med dette arbejde – primært fordi, skolens strategiske arbejde med pædagogisk udvikling i forvejen har haft fokus på pædagogik udvikling inden for innovation og entreprenørskab. Dermed har den skolespecifikke model kollideret med en lokal strategisk udvikling, der er påbegyndt efter (og uden hensyntagen til) iSkolerMidt blev startet op.

Vi konkluderer, at modeller for spredning og forankring er yderst nødvendige for at komme videre med projektresultater i den efterfølgende praksis. Grunden til at enkelte skoler ikke er lykkedes med at lave disse modeller, skyldes i overvejende grad, at de ikke ønsker at indarbejde projektets resultater i praksis. De skoler, der gør, som fx SOSU Randers, har taget kongstanken bag FFEs model til sig, hvilket de præsenterede på konferencen d. 27. marts.

SOSU FVH: Spredning

Meningshorisont
Mangler:

 • Vi har endnu ikke fået tilpasset begreberne innovation og entreprenørskab internt med baggrund i den nye viden, der kommet via projektet.

Ledelse
Iværksat:

 • I skolens pædagogisk didaktiske grundlag indgår innovationskompetencer som en del af den ekspertise underviserne skal besidde.
 • Ledelsesdeltagelse i innovationsprojekt på tovholderniveau
 • Medtænkes i bevilling af efteruddannelse
 • Innovation er kort skrevet ind i skolens strategi, men strategien skal tilpasses

Mangler:

 • Innovation kommer på dagsordenen i pædagogisk udvalg i efteråret ift. spredning i resten af organisationen

Struktur
Iværksat:

 • Valgfaget innovation på SSH, SSA og PAU er udviklet
 • Faget innovation på GF1 er udviklet
 • Innovation står kort i de lokale uddannelsesplaner og forløbsplaner

Mangler:

 • Innovationsmetoder indgår ikke i skolens differentieringsmodel endnu.
 • Innovations skal tydeliggøres i de lokale uddannelsesplaner

Kompetencer
Iværksat:

 • 5 undervisere har deltaget i kompetenceudvikling, og har dermed har et PD modul i innovation/entreprenørskab. Der arbejdes videre med etablering af et netværk med undervisere fra SOSU Randers og SOSU Herning.
 • I marts er der afholdt en pædagogisk eftermiddag for alle undervisere på Horsens-afdelingen, med oplæg fra Fonden for Entreprenørskab.
 • I juni er der afholdt et pædagogisk møde for alle undervisere på Horsens-afdelingen, med praktiske øvelser i innovative metoder, faciliteret af underviserne, der netop har deltaget i PD modulet.
 • Innovative metoder er implementeret og anvendt på pædagogiske møder i hele organisationen.

Mangler:

 • Yderligere spredning af underviserenes nye innovative kompetencer til de øvrige afdelinger i Fredericia, Vejle og Kolding
 • Yderligere spredning igennem teams og faggrupper.

Praksis
Iværksat:

 • De innovative metoder og tankegange er tænkt ind i forskellige forløb på alle uddannelser fx i forbindelse med rehabilitering på SSH/SSA, evalueringer på SSA og temaopstart på GF.
 • De innovative metoder og tankegange er tænkt ind i mødeafvikling for undervisere på alle skolens afdelinger.

Mangler:

 • En yderligere beskrivelse af de innovative metoder og tankegange på skolens fælles platform Moodle/ELEVSHARE samt i forløbsplaner for uddannelserne.

Evalueringsbase
Mangler:

 • Det skal tydeliggøres i skolens evalueringskoncept, hvilket der skal arbejdes med i vores tværgående udvalg for evaluering og kvalitetssikring

Spredning
Spredningen af arbejdet med innovation forankres i skolens Pædagogiske udvalg samt Udvalget for evaluering og kvalitetssikring. I udvalgene sidder repræsentanter for alle niveauer i organisationen dvs. både direktør, uddannelseschef, afdelingsledere, undervisere og vejledere.

Randers Social – og Sundhedsskole: Spredningsanalyse

Vi har på Randers Social- og sundhedsskole benyttes os af den spredningsmodellen som FFE præsenterede på den fælles projekt dag. Udfyldt ser den således ud:

Meningshorisont
Mangler:

 • Der er endnu ikke lavet en begrebsafklaring af begreberne innovation og entreprenørskab (en del af et projekt vi deltager i hos FFE)
 • Derfor har skolen heller ikke en fælles forståelse som er forankret bredt i organisationen, og denne drøftes derfor ikke løbende
 • Der er endnu ikke lavet en konkret afklaring af hvad dette betyder ift. elevernes læring og undervisningen (en del af et projekt vi deltager i hos FFE)
 • Vores arbejde med innovation og entreprenørskab er ikke synligt i form af udstillinger, arrangementer, events eller andet

Ledelse:
Igangsat:

 • Innovation er kort skrevet ind i skolens strategi
 • På baggrund af stratgien er der udviklet handleplaner, bestående af klare mål
 • Strategien er godkendt af bestyrelsen

Mangler:

 • Tydeligere fokus på innovation i strategien, gerne i et selvstændigt spor.
 • Afsættelse af konkret ressourcer til strategien

Struktur
Igangsat:

 • Udvikling af valgfag på SSH og PAU
 • Innovation står kort i de lokale uddannelsesplaner

Mangler:

 • Innovationsmetoder er ikke en del af metode – og idealskemaer
 • Innovations skal tydeliggøres i de lokale uddannelsesplaner
 • Der er ingen konkurrencer for eleverne
 • Udvikling af valgfag på SSA

Kompetencer
Igangsat

 • Der er en håndfuld undervisere som har deltaget i kompetenceudvikling

Mangler

 • Spredning af underviserenes nye innovative kompetencer
 • Kompetenceudvikling til de resterende undervisere
 • Udvikling af mindset hos alle medarbejdere

Praksis
Igangsat

 • Definitionsafklaring med praksis, FFE projekt

Mangler

 • Fysisk synlighed af indsatsen
 • Fysiske ramme så som særlig rum, materialer eller andet der inspirerer

Evalueringsbase
Mangler

 • Der mangler beskrivelser i handleplaner for hvorledes man vil arbejde med evalueringen af innovation
 • Evaluering- og feedbacksystem ift. at udvikle underviserkompetencer
 • Evaluering – og feedbacksystem ift. løbende at kvalificere undervisningsmaterialer
 • Evalueringssystem af strukturelle vilkår

 

Spredningsmodel:
Spredningsanalysen har givet et klart overblik over igangsatte tiltag samt mangler i implementeringen. For at arbejde videre med implementering af innovation i organisationen nedsættes et innovationsforum, bestående af udviklingschef, udviklingsmedarbejder samt udvalgte undervisere der repræsenterer skolens uddannelser samt brænder for innovation. Forummet vil havde ansvar for at der udvikles og implementere innovative tiltag på både uddannelser og i skolens øvrige arbejde.

Forummet vil fungere som

 • Fælles inspirationsforum
 • Udviklingsforum for at fremme skolens innovative profil (internt og eksternt – herunder varetage generel opkvalificering af innovative kompetencer hos skolens medarbejdere)
 • Forum for udvikling og gennemførelse af innovationsprojekter.

Forummets arbejde vil tage udgangspunkt i spredningsanalysen og vil havde til opgave at udvikle handleplaner for tiltag der skal igangsættes, samt sikre at disse handleplaner udføres.

College360 – Hotel og Restaurant

I forbindelse med ledelsesseminariet fik College360 ikke skrevet så meget i skemaet, da diskussionen kom til at gå på at det ikke nødvendigvis er alle felter der er i brug på samme tid. Fra College360 er det afdelingen Hotel og Restaurant (HR) der deltager og derfor er fokus på den ledelsesmæssige forankring på netop den afdeling.

Allerede fra projektets start blev det besluttet at innovation og entreprenørskab skulle spille en endnu større rolle på en afdeling med i forvejen meget innovative fag og der var et ønske om at få de teoretiske fag gjort mere innovative. Med det i mente tog uddannelseschefen på HR også uddannelsen E3U sammen med 5 undervisere, for på den måde selv at have haft fingrene i det – desuden blev der i forbindelse med 3 pædagogiske dage, i juni måned 2017, sat fokus på innovation og entreprenørskab, hvor de nyligt uddannede lærer og en af underviserne på E3U lavede forskellige oplæg og øvelser for at sprede og forankre det i undervisningen.

HR-afdelingen har nu fået nogle didaktiske modeller at tænke med når de planlægger forløb og der er stort fokus på evaluering og sparring på tværs af afdelingen og fag. Desuden gør HR meget ud af at eleverne møder andre elever og situationer, hvor det kræver at de er innovative for eksempel konkurrencer, virksomhedsbesøg og eksterne undervisere og oplægsholdere.

Derfor kan man sige, at på mange punkter arbejdes der mere eller mindre bevidst ind i den ledelsesmodel der blev anvendt på seminariet. Der arbejdes hele tiden på en meningshorisont med fælles forståelsesramme og fælles diskurser, men stadig med plads til forbedring og forandring. I forhold til de fire kasser under, ledelse, struktur, kompetencer og praksis, så er de flettet ind i hinanden, da man ved projektets begyndelse valgte at sende en række underviserer på kompetenceudvikling netop i innovation sammen med lederen og efterfølgende lavede en forankring i afdelingen. På den må er det indarbejdet mere eller mindre konkret i undervisningen, materialerne og ikke mindst formidlingen. Til sidste kan det nævnes, at der er et stort fokus på evalueringen fra eleverne, men også en intern sparring på undervisningsforløb og nye innovative ideer.

Århus Akademi: Model for ledelse

Spredning og forankring af innovationsdidaktik på Århus AkademiPå Århus Akademi ser vi processen med forankring og spredning af innovationsdidaktikken som en proces der forløber i flere etaper. Efter det første år hvor vi har haft fire lærere med i iSkolerMidt, og de har fået en solid ballast i form af E3U-uddannelsen, kommer et år hvor de for det første opbygger yderligere praksiserfaring, for det andet understøtter projekter hvor innovation og innovationsdidaktik spiller en rolle, og hvor flere undervisere inddrages. Vi håber at langsomme udrulning betyder at projekterne lykkes, og at der vil opstå lyst og nysgerrighed til fase to.

Konkret sker der følgende i det kommende skoleår:
Rethink fagpakken på HF: I denne klasse har eleverne fagene samfundsfag B og innovation C, og undervisningen skal i alle fag være i nogen grad projektorienteret. Tre af underviserne har gennemgået E3U-uddanelsen, således at der kommer til at foregå sidemandsoplæring af klassens øvrige lærere i innovationsdidaktik.

Flerfagligt innovationsforløb på stx: Et af de flerfaglige forløb på 2-årigt stx bliver tilrettelagt med udgangspunkt i innovationsprocesser. De E3U-uddannede lærere er konsulenter.

Temadag for 1. hf om FN’s 17 verdensmål med innovationsdidaktiske indslag: Eleverne på Rethink fagpakken tilrettelægger dele af temadagen sammen med deres lærere.

Det følgende år skal arbejdet med innovationsdidaktik udbredes yderligere. Den konkrete planlægning afventer evalueringer af det kommende skoleårs indsatser. Vi har nogle forventninger om der vil være behov for kompetenceudvikling af en bredere gruppe af undervisere, og at vi derfor at vi går bredere ud med basisviden til alle undervisere og med tilbud om workshops til alle interesserede med fokus på, innovationsdidaktik i den daglige undervisning. Endvidere at der vil være behov for fælles definition af innovation og deling af de gode eksempler og materiale. Men vi tilrettelægger ikke de konkrete aktiviteter før vi har erfaringer fra de allerede planlagte tiltag.

Eksterne samarbejdspartnere har vi gode muligheder for at få gennem det lokale netværkssamarbejde CIVIRK og det kommunale tilbud ULF.

Evaluering kommer dels til at ske i forbindelse med konkrete projekter, dels i form af innovation som tema ved MUS for de relevante lærere.

Skitse fra SOSU Herning – model for ledelse

Ovenstående er en skitse over et skridt på vejen for at finde en model for spredningen.