Teknologi på erhvervsuddannelserne

Vores tilgang til iSkolermidt’s udviklingsprojekt

På flere af vores uddannelser indgår faget teknologi. I beskrivelse af faget mål står:

Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor…

Her er undervisningen lagt på skinner i form af Praxis’ onlineløsning “Teknologi EUD-EUX F-C” som har tilhørende undervisningsforløb i produktudvikling.

Forløbende er tænkte situationer, som skal udfordre eleverne til at lave state of the game-research, samt udvikling af produkter med aspekter som materialer, omkostninger, miljø, pris og produktion i tanke.

Vores fokus her på det nu for Skive Tekniske Skole og Handelsskole fusionerede Skive College, er nu at udvikle forløb det kan blive endnu mere praksisnære. Det vil vi gøre, dels ved at forbinde undervisningen og projekterne med erhvervslivet, dels ved at stille kiggerten ind på de gode eksempler der er blandt fagfolk der har fået en god idé.

Vores mål er at eleverne arbejder hen imod den kreative selvtillid der giver dem mod på at forfølge idéer der kunne realiseres, men samtidig at de udvikler en stærk kritisk sans i forhold til det at kunne tage højde for alle aspekter der ligger i produktudviklingen.

Vores kompetenceløft

Vi er 3 medarbejdere der har gennemført E3U, en leder og to fodfolk, samt en HTX-lærer der lige nu er i gang med at tage uddannelsen.

Ud over E3U, har vi også modtaget en overbygning svarende til 5 ECTS-points. Denne overbygning tog udgangspunkt i forankring af Innovation og Entreprenprenørskab på uddannelsesinstitutionen.

Innovation og entreprenørskab på Skive Tekniske Skole

Indlæg #1 — Introduktion til projektet (tidligere udgivet på medium 3/4-2017)

På Skive College, er vi engageret i spørgsmålet om hvordan vi får innovation og entreprenørskab integreret i uddannelserne. Ikke bare fordi det er en del af bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne, men også fordi undervisningsformerne som bruges under innovations- og entreprenørskabsundervisning, rammer nogle højere trin på Blooms taksonomi, end megen anden undervisning gør.
For at imødekomme opgaven at integrere innovation og entreprenørskab på Skive Tekniske Skole, er en gruppe på to undervisere fra grundforløbene og en leder netop færdige med at tage en efteruddannelse i entreprenørskab som Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) forestår. På denne blog kan interesserede følge med i refleksionerne over forskellige aspekter i entreprenørskabsundervisning.
Uddannelsen er støttet af Fonden for Entreprenørskab som har udgivet en taksonomi for entreprenørskabsundervisning. Den kan downloades her.
For yderligere at konsolidere vores entreprenørielle og innovative kompetencer, fortsætter vi med CUDIM’s overbygning på uddannelsen, som har det sigte, at styrke vores viden om entreprenørskabsdidaktik og -feedback og lærerroller, samt strategier til at forankre og styrke innovation og entreprenørskab på Skive Tekniske Skole.

Indledende projekter

På kortere sigt vil vi lancere innovation på grundforløb 1, hvor vores mål er at styrke elevernes selvkompetence. Det vil vi gøre gennem en række undervisningsforløb, som viser eleverne, at de kan handle innovativt.
Vi arbejder desuden med et element af bæredygtighed, hvor eleverne efter de indledende innovationsopgaver, skal lave en opgave hvor de skal besvare problemstillingen: “Hvad kendetegner den uddannelse som du påtænker at vælge til grundforløb 2?” Her kan indgangsvinklen være det faglige, sociale eller personlige. Opgaven afleveres som en kort video. Tanken er at videoen kan deles på sociale medier, og dermed indeholde et element af social bæredygtighed, hvor elevernes produkter kan skabe værdi for andre elever, interesseorganisationer og Skive Tekniske Skole.

Vi forventer også at målet med at eleverne bliver mere selvkompetente nås, gennem vores deltagelse i projektet Ung Hjerne, som er et større forskningsprojekt, som Nordea-fonden støtter. Projektet skal afdække om der er nogle gevinster ved at give eleverne funktionel hjernetræning i 12 ugentlige lektioner. Professor Erin Beatty fra Syddansk Universitet udfører forskningen.
Formodningen er at eleverne bliver psykisk stærkere, med højere stresstærskel og mere gå-på-mod.

I det næste kvartal vil vi arbejde videre med udviklingen af de korte undervisningsforløb vi vil implementere i grundforløb 1.

Vores erfaring med innovation og entreprenørskab indtil videre, er at det man troede man skulle, eller det man troede man vidste, ændrer sig gennem processen. Så vi er i virkeligheden mere spændte på hvor dette projekt fører os hen, end vi er afklarede om målet.